Bảng đánh giá khả năng kháng hóa chất của vật liệu cách điện

XPLE Neoprene PVC Polyetylen (PE) EPR EPDM
Axit sulfuric H₂SO₄ (30%) Rất tốt Rất tốt Rất tốt Rất tốt Rất tốt Rất tốt
Natri Hydroxit NaOH (10%) Rất tốt Rất tốt Rất tốt Rất tốt Tốt Tốt
Rượu etylic C2H5OH Rất tốt Rất tốt Tốt Tốt Rất tốt Rất tốt
Axeton C3H6O (60C) Rất tốt Trung bình Trung bình Tốt Kém Kém
Ethylene diclorua C2H4Cl2 Tốt Trung bình Kém Kém Kém Kém
Heptane C7H16 Trung bình Tốt Kém Kém Kém Kém
Axit nitric HNO₃ (10%) Rất tốt Rất tốt Rất tốt Rất tốt Rất tốt Rất tốt
Axit clohydric HCl (10%) Rất tốt Rất tốt Rất tốt Rất tốt Rất tốt Rất tốt
Axit axetic CH₃COOH (5%) Rất tốt Rất tốt Tốt Rất tốt Rất tốt Rất tốt
Dầu cáp Tốt Tốt Tốt Trung bình Kém Kém
Xăng (25C) Rất tốt Tốt Kém Trung bình Kém Kém
Dầu cọ Rất tốt Tốt Trung bình Trung bình Kém Kém

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.