TCVN 6610-5: 2014

Bảng-4-Thử-nghiệm-đối-với-kiểu-6610-TCVN-43-hoặc-60227-IEC-43

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

TCVN 6610-5:2014

CÁP CÁCH ĐIỆN BẰNG POLYVINYL CLORUA CÓ ĐIỆN ÁP DANH ĐỊNH ĐẾN VÀ BẰNG 450/750 V –PHẦN 5: CÁP MỀM (DÂY MỀM)

Polyvinyl chloride insulated cables of rated voltages up to and including 450/750 V – Part 5: Flexible cables (cords)

Lời nói đầu

TCVN 6610-5:2014 thay thế TCVN 6610-5:2007;

TCVN 6610-5:2014 tương đương có sửa đổi với IEC 60227-5:2011; TCVN 6610-5:2014 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC/E4 Dây và cáp điện biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

Lời giới thiệu

Bộ TCVN 6610 gồm các phần sau đây:

1) TCVN 6610-1:2014 (IEC 60227-1:2007), Cáp cách điện bằng polyvinyl clorua có điện áp danh định đến và bằng 450/750 V – Phần 1: Yêu cầu chung

2) TCVN 6610-2:2007 (IEC 60227-2:2003), Cáp cách điện bằng polyvinyl clorua có điện áp danh định đến và bằng 450/750 V – Phần 2: Phương pháp thử

3) TCVN 6610-3:2000 (IEC 60227-3:1997), Cáp cách điện bằng polyvinyl clorua có điện áp danh định đến và bằng 450/750 V – Phần 3: Cáp không có vỏ bọc dùng để lắp đặt cố định

4) TCVN 6610-4:2000 (IEC 60227-4:1992, amendment 1:1997), Cáp cách điện bằng polyvinyl clorua có điện áp danh định đến và bằng 450/750 V – Phần 4: Cáp có vỏ bọc dùng để lắp đặt cố định

5) TCVN 6610-5:2014 (IEC 60227-5:2011), Cáp cách điện bằng polyvinyl clorua có điện áp danh định đến và bằng 450/750 V – Phần 5: Cáp mềm (dây mềm)

6) TCVN 6610-6:2011 (IEC 60227-6:2001), Cáp cách điện bằng polyvinyl clorua có điện áp danh định đến và bằng 450/750 V – Phần 6: Cáp dùng cho thang máy và cáp dùng cho đoạn nối chịu uốn

7) TCVN 6610-7:2014 (IEC 60227-7:2011), Cáp cách điện bằng polyvinyl clorua có điện áp danh định đến và bằng 450/750 V – Phần 7: Cáp mềm có từ hai ruột dẫn trở lên có chống nhiễu hoặc không chống nhiễu

TCVN 6610-5:2014 được xây dựng trên cơ sở chấp nhận có sửa đổi IEC 60227-5:2011, cụ thể như sau:

Bảng 7 và Bảng 11, dây mềm kiểu 6610 TCVN 53 và kiểu 6610 TCVN 57

– Bổ sung mặt cắt 6 mm2 cho dây tròn 2 lõi, 3 lõi, 4 lõi, 5 lõi và các thông số tương ứng về chiều dày vỏ bọc, chiều dày cách điện, kích thước ngoài trung bình và điện trở cách điện nhỏ nhất.

– Bổ sung mặt cắt 1,5 mm2; 2,5 mm2; 4 mm2 và 6 mm2 cho dây dẹt 2 lõi và các thông số về chiều dày vỏ bọc, chiều dày cách điện, kích thước ngoài trung bình và điện trở cách điện nhỏ nhất.

Các thông số bổ sung được tham khảo theo TCVN 6610-2:2007 (IEC 60227-2:2003), TCVN 6610-4:2000 (IEC 60227-4:1992, amendment 1:1997), TCVN 10347:2014 (IEC 60719:1992) và tiêu chuẩn của Anh BS 6004:2012, cụ thể như sau:

1. Đối với dây có mặt cắt tròn:

Giá trị chiều dày cách điện và chiều dày vỏ bọc được lấy theo thông số của cáp kiểu 6610 TCVN 10, cấp 2 của TCVN 6610-4:2000 (IEC 60227-4:1992, amendment 1:1997).

Kích thước ngoài trung bình được tính theo TCVN 10347:2014 (IEC 60719:1992).

Điện trở cách điện nhỏ nhất được tính theo công thức nêu trong TCVN 6610-2:2007 (IEC 60227-2:2003):

R = 0,0367 log 10

trong đó:

R – điện trở cách điện, tính bằng mêgaôm kilômét;

D – đường kính ngoài danh nghĩa của cách điện;

d – đường kính của vòng tròn bao quanh ruột dẫn hoặc, đối với dây tinsel, là đường kính trong danh nghĩa của cách điện.

2. Đối với dây có mặt cắt dẹt:

Các giá trị chiều dày cách điện, chiều dày vỏ bọc và điện trở cách điện nhỏ nhất giống như dây có mặt cắt tròn.

Kích thước ngoài trung bình được lấy theo tiêu chuẩn của Anh BS 6004:2012.

 

CÁP CÁCH ĐIỆN BẰNG POLYVINYL CLORUA CÓ ĐIỆN ÁP DANH ĐỊNH ĐẾN VÀ BẰNG 450/750 V – PHẦN 5: CÁP MỀM (DÂY MỀM)

Polyvinyl chloride insulated cables of rated voltages up to and including 450/750 V – Part 5: Flexible cables (cords)

1 Qui định chung

1.1 Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn này đề cập các qui định kỹ thuật cụ thể đối với cáp mềm (dây mềm) cách điện bằng polyvinyl clorua (ký hiệu là PVC), có điện áp danh định đến và bằng 300/500 V.

Tất cả các cáp phải phù hợp với các yêu cầu tương ứng được cho trong TCVN 6610-1 (IEC 60227-1) và từng kiểu cáp riêng biệt phải phù hợp với các yêu cầu cụ thể của tiêu chuẩn này.

1.2 Tài liệu viện dẫn

Các tài liệu viện dẫn sau đây rất cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn. Đối với các tài liệu ghi năm công bố thì áp dụng các bản được nêu. Đối với các tài liệu không ghi năm công bố, thì áp dụng bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi.

TCVN 6610-1:2014 (IEC 60227-1:2007), Cáp cách điện bằng polyvinyl clorua có điện áp danh định đến và bằng 450/750 V Phần 1: Yêu cầu chung

TCVN 6610-2:2007 (IEC 60227-2:1997, amendment 1:2003), Cáp cách điện bằng polyvinyl clorua có điện áp danh định đến và bằng 450/750 V Phần 2: Phương pháp thử nghiệm

TCVN 6612 (IEC 60228), Ruột dẫn của cáp cách điện.

TCVN 6613-1-2 (IEC 60332-1-2), Thử nghiệm cáp điện và cáp quang trong điều kiện cháy Phần 1-2: Thử nghiệm cháy lan theo chiều thẳng đứng đối với một dây có cách điện hoặc một cáp – Quy trình ứng với nguồn cháy bằng khí trộn trước có công suất 1 kW

TCVN 6614-1-1:2008 (IEC 60811-1-1:2001), Phương pháp thử nghiệm chung đối với vật liệu cách điện và vỏ bọc của cáp điện Phần 1: Phương pháp áp dụng chung Mục 1: Đo chiều dày và kích thước ngoài – Thử nghiệm xác định đặc tính cơ

TCVN 6614-1-2:2008 (IEC 60811-1-2:1985, amendment 1:1989, amendment 2:2000), Phương pháp thử nghiệm chung đối với vật liệu cách điện và vỏ bọc của cáp điện – Phần 1: Phương pháp áp dụng Chung – Mục 2: Phương pháp lão hóa nhiệt

TCVN 6614-1-4:2008 (IEC 60811-1-4, amendment 1:1993, amendment 2:2001), Phương pháp thử nghiệm chung đối với vật liệu cách điện và vỏ bọc của cáp điện – Phần 1: Phương pháp áp dụng chung – Mục 4: Thử nghiệm ở nhiệt độ thấp

TCVN 6614-3-1:2008 (IEC 60811-3-1:1985, amendment 1:1994, amendment 2:2001), Phương pháp thử chung đối với vật liệu cách điện và vỏ bọc của cáp điện Phần 3: Phương pháp riêng đối với hợp chất PVC Mục 1: Thử nghiệm nén ở nhiệt độ cao Thử nghiệm tính kháng nứt

TCVN 6614-3-2:2008 (IEC 60811-3-2:1985, amendment 1:1993, amendment 2:2003), Phương pháp thử chung đối với vật liệu cách điện và vỏ bọc của cáp điện Phần 3: Phương pháp riêng đối với hợp chất PVC Mục 2: Thử nghiệm tổn hao khối lượng Thử nghiệm độ ổn định nhiệt

2 Dây tinsel dẹt

2.1 Ký hiệu mã

6610 TCVN 41 hoặc 60227 IEC 41.

2.2 Điện áp danh định

300/300 V.

2.3 Kết cấu

2.3.1 Ruột dẫn

Số lượng ruột dẫn: 2.

Mỗi ruột dẫn phải gồm một số sợi bện hoặc nhóm sợi bện được xoắn với nhau, mỗi sợi bện gồm một hoặc nhiều sợi bằng đồng hoặc hợp kim đồng dát mỏng quấn quanh một lõi bằng sợi vải, poliamit hoặc vật liệu tương tự.

Điện trở ruột dẫn không được vượt quá giá trị cho trong Bảng 1, cột 5.

2.3.2 Cách điện

Cách điện phải là hợp chất PVC loại PVC/D bao quanh mỗi ruột dẫn.

Chiều dày cách điện phải phù hợp với giá trị qui định trong Bảng 1, cột 1.

Điện trở cách điện không được nhỏ hơn giá trị cho trong Bảng 1, cột 4.

2.3.3 Bố trí lõi

Các ruột dẫn phải được đặt song song và được bọc cách điện.

Cách điện phải được tạo lõm ở cả hai phía giữa các ruột dẫn để có thể dễ dàng tách các lõi.

2.3.4 Kích thước ngoài

Các kích thước ngoài trung bình phải nằm trong giới hạn cho trong Bảng 1, cột 2 và cột 3.

2.4 Thử nghiệm

Kiểm tra sự phù hợp với yêu cầu của 2.3 bằng cách xem xét và bằng các thử nghiệm cho trong Bảng 2.

2.5 Hướng dẫn sử dụng

Nhiệt độ ruột dẫn lớn nhất trong sử dụng bình thường là 70 oC.

CHÚ THÍCH: Những hướng dẫn khác còn đang xem xét.

Bảng-1-Dữ-liệu-chung-đối-với-kiểu-6610-TCVN-41-hoặc-60227-IEC-41
Bảng-1-Dữ-liệu-chung-đối-với-kiểu-6610-TCVN-41-hoặc-60227-IEC-41
Bảng-2-Thử-nghiệm-đối-với-kiểu-6610-TCVN-41-hoặc-60227-IEC-41
Bảng-2-Thử-nghiệm-đối-với-kiểu-6610-TCVN-41-hoặc-60227-IEC-41

3 Để trống.

4 Dây mềm dùng để mắc đèn chiếu sáng trang trí trong nhà

4.1 Ký hiệu mã

6610 TCVN 43 hoặc 60227 IEC 43.

4.2 Điện áp danh định

300/300 V.

4.3 Kết cấu

4.3.1 Ruột dẫn

Số lượng ruột dẫn: 1.

Ruột dẫn phải phù hợp với các yêu cầu cho trong TCVN 6612 (IEC 60228) đối với ruột dẫn cấp 6.

4.3.2 Cách điện

Cách điện phải là hợp chất PVC loại PVC/D, phải gồm hai lớp và được bọc bằng phương pháp đùn đồng thời quanh ruột dẫn.

Lớp bên ngoài của cách điện phải có màu tương phản với màu của lớp bên trong nhưng phải dính vào lớp bên trong.

Tổng chiều dày của lớp bên trong và bên ngoài của cách điện phải phù hợp với tổng chiều dày được qui định trong Bảng 3, cột 3 và cột 4 nhưng không được có điểm nào trên mỗi lớp có chiều dày nhỏ hơn giá trị qui định ở cột 2.

Điện trở cách điện ở 70 oC không được nhỏ hơn các giá trị cho trong Bảng 3, cột 7.

4.3.3 Nhận biết lõi

Màu ưu tiên ở lớp bên ngoài: xanh lục.

4.3.4 Đường kính ngoài

Đường kính ngoài trung bình nằm trong giới hạn cho ở Bảng 3, cột 5 và cột 6.

4.4 Thử nghiệm

4.4.1 Yêu cầu chung

Kiểm tra sự phù hợp với yêu cầu của 4.3 bằng cách xem xét và bằng các thử nghiệm cho trong Bảng 4, ngoài ra bằng thử nghiệm điện trở cách điện dài hạn với điện một chiều như được nêu ở 4.4.2.

4.4.2 Điện trở cách điện dài hạn với điện một chiều

a) Mẫu thử

Tiến hành thử nghiệm trên một mẫu cáp dài 5 m đã bóc toàn bộ vỏ bọc. Không tách các lõi của dây dẹt không có vỏ bọc.

Đối với cáp đến năm lõi, phải thử từng lõi. Đối với cáp có nhiều hơn năm lõi, thử một lõi của mỗi màu của cáp và trong trường hợp số màu nhỏ hơn 5, các lõi có màu trùng nhau phải được thử nghiệm khi cần để đưa số lõi được thử nghiệm lên nhỏ nhất là 5.

Cần cẩn thận để tránh làm hư hại (các) lõi trong khi bóc vỏ bọc.

b) Quy trình

Ngâm mẫu trong dung dịch natri clorua với nước, nồng độ 10 g/l và nhiệt độ (60 ± 5) oC mỗi đầu của mẫu nhô lên trên dung dịch khoảng 250 mm. Nối cực âm của nguồn điện một chiều 220 V với (các) ruột dẫn của mẫu và cực dương với một điện cực đồng ngâm trong dung dịch trong thời gian 240 h.

c) Yêu cầu

Không được có đánh thủng cách điện trong quá trình thử nghiệm và sau thử nghiệm, phía ngoài của cách điện phải cho thấy không có dấu hiệu hư hại.

Bỏ qua sự mất màu của cách điện.

4.4.3 (Để trống)

4.5 Hướng dẫn sử dụng

Nhiệt độ ruột dẫn lớn nhất trong sử dụng bình thường là 70 oC.

Bảng-3-Các-dữ-liệu-chung-đối-với-kiểu-6610-TCVN-43-hoặc-60227-IEC-43
Bảng-3-Các-dữ-liệu-chung-đối-với-kiểu-6610-TCVN-43-hoặc-60227-IEC-43
Bảng-4-Thử-nghiệm-đối-với-kiểu-6610-TCVN-43-hoặc-60227-IEC-43
Bảng-4-Thử-nghiệm-đối-với-kiểu-6610-TCVN-43-hoặc-60227-IEC-43

5 Dây có vỏ bọc bằng PVC nhẹ

5.1 Ký hiệu mã

6610 TCVN 52 hoặc 60227 IEC 52.

5.2 Điện áp danh định

300/300 V.

5.3 Kết cấu

5.3.1 Ruột dẫn

Số lượng ruột dẫn: 2 và 3.

Ruột dẫn phải phù hợp với các yêu cầu cho trong TCVN 6612 (IEC 60228) đối với ruột dẫn cấp 5.

5.3.2 Cách điện

Cách điện phải làm bằng hợp chất PVC loại PVC/D được bọc quanh mỗi ruột dẫn. Chiều dày cách điện phải phù hợp với giá trị qui định cho trong Bảng 5, cột 2.

Điện trở cách điện không được nhỏ hơn các giá trị cho trong Bảng 5, cột 6.

5.3.3 Bố trí lõi

Dây mềm tròn: các lõi phải được xoắn với nhau.

Dây mềm dẹt: các lõi phải được đặt song song với nhau.

5.3.4 Vỏ bọc

Vỏ bọc phải làm bằng hợp chất PVC loại PVC/ST5 được bọc quanh các lõi. Chiều dày vỏ bọc phải phù hợp với giá trị qui định trong Bảng 5, cột 3.

Vỏ bọc có thể chèn vào khoảng trống giữa các lõi, tạo thành vật độn nhưng không được dính vào lõi.

Cụm lõi có thể được bọc bằng một lớp phân cách mà không dính vào các lõi. Cụm dây mềm tròn phải có mặt cắt tương đối tròn.

5.3.5 Kích thước ngoài

Đường kính ngoài trung bình của dây mềm tròn và kích thước ngoài trung bình của dây mềm dẹt phải nằm trong giới hạn cho trong Bảng 5, cột 4 và cột 5.

5.4 Thử nghiệm

Kiểm tra sự phù hợp với yêu cầu của 5.3 bằng cách xem xét và bằng các thử nghiệm cho trong Bảng 6.

5.5 Hướng dẫn sử dụng

Nhiệt độ lớn nhất của ruột dẫn trong sử dụng bình thường là 70 oC.

CHÚ THÍCH: Những hướng dẫn khác còn đang xem xét.

Bảng-5-Dữ-liệu-chung-đối-với-kiểu-6610-TCVN-52-hoặc-60227-IEC-52
Bảng-5-Dữ-liệu-chung-đối-với-kiểu-6610-TCVN-52-hoặc-60227-IEC-52
Bảng-6-Thử-nghiệm-đối-với-kiểu-6610-TCVN-52-hoặc-60227-IEC-52
Bảng-6-Thử-nghiệm-đối-với-kiểu-6610-TCVN-52-hoặc-60227-IEC-52

6 Dây mềm có vỏ bọc bằng PVC thông dụng

6.1 Ký hiệu mã

6610 TCVN 53 hoặc 60227 IEC 53.

6.2 Điện áp danh định

300/500 V.

6.3 Kết cấu

6.3.1 Ruột dẫn

Số lượng ruột dẫn: 2, 3 ,4 hoặc 5.

Ruột dẫn phải phù hợp với các yêu cầu cho trong TCVN 6612 (IEC 60228) đối với ruột dẫn cấp 5.

6.3.2 Cách điện

Cách điện phải làm bằng hợp chất PVC loại PVC/D được bọc quanh mỗi ruột dẫn. Chiều dày cách điện phải phù hợp với giá trị qui định trong Bảng 7, cột 2.

Điện trở cách điện không được nhỏ hơn các giá trị cho trong Bảng 7, cột 6.

6.3.3 Bố trí lõi và chất độn, nếu có

Dây mềm tròn: lõi và chất độn phải được xoắn lại với nhau. Dây mềm dẹt: các lõi phải nằm song song với nhau.

Đối với dây mềm tròn có hai lõi, khoảng trống giữa các lõi phải được chèn vào bằng chất độn riêng hoặc bằng vỏ bọc chèn vào phần tiếp giáp.

Bất kỳ chất độn nào cũng không được dính vào lõi.

6.3.4 Vỏ bọc

Vỏ bọc phải làm bằng hợp chất PVC loại PCV/ST5 được bọc quanh các lõi. Chiều dày vỏ bọc phải phù hợp với giá trị qui định trong Bảng 7, cột 3.

Vỏ bọc có thể chèn vào khoảng trống giữa các lõi, tạo thành chất độn, nhưng không được dính vào lõi.

Cụm lõi có thể được bọc bằng một lớp phân cách mà không dính vào các lõi. Cụm dây mềm tròn phải có mặt cắt tương đối tròn.

6.3.5 Kích thước ngoài

Đường kính ngoài trung bình của dây tròn và kích thước ngoài trung bình của dây dẹt phải nằm trong giới hạn cho trong Bảng 7, cột 4 và cột 5.

Bảng-7-Dữ-liệu-chung-đối-với-kiểu-6610-TCVN-53-hoặc-60227-IEC-53
Bảng-7-Dữ-liệu-chung-đối-với-kiểu-6610-TCVN-53-hoặc-60227-IEC-53

6.4 Thử nghiệm

Kiểm tra sự phù hợp với yêu cầu của 6.3 bằng cách xem xét và bằng các thử nghiệm cho trong Bảng 8.

6.5 Hướng dẫn sử dụng

Nhiệt độ ruột dẫn lớn nhất trong sử dụng bình thường là 70 oC.

CHÚ THÍCH: Những hướng dẫn khác còn đang xem xét.

Bảng-8-Thử-nghiệm-đối-với-kiểu-6610-TCVN-53-hoặc-60227-IEC-53
Bảng-8-Thử-nghiệm-đối-với-kiểu-6610-TCVN-53-hoặc-60227-IEC-53

7 Dây mềm có vỏ bọc bằng PVC nhẹ chịu nhiệt dùng cho ruột dẫn có nhiệt độ lớn nhất là 90 oC

7.1 Ký hiệu mã

6610 TCVN 56 hoặc 60227 IEC 56.

7.2 Điện áp danh định

300/300 V.

7.3 Kết cấu

7.3.1 Ruột dẫn

Số lượng ruột dẫn: 2 và 3.

Ruột dẫn phải phù hợp với với yêu cầu cho trong TCVN 6612 (IEC 60228) đối với ruột dẫn cấp 5.

7.3.2 Cách điện

Cách điện phải làm bằng hợp chất PVC loại PVC/E được bọc quanh mỗi ruột dẫn. Chiều dày cách điện phải phù hợp với giá trị qui định trong Bảng 9, cột 2.

Điện trở cách điện không được nhỏ hơn các giá trị cho trong Bảng 9, cột 6.

7.3.3 Bố trí lõi

Dây mềm tròn: Các lõi phải được xoắn lại với nhau.

Dây mềm dẹt: Các lõi phải được đặt song song với nhau.

7.3.4 Vỏ bọc

Vỏ bọc phải làm bằng hợp chất PVC loại PVC/ST10 được bọc quanh lõi. Chiều dày vỏ bọc phải phù hợp với giá trị qui định trong Bảng 9, cột 3.

Vỏ bọc có thể chèn vào khoảng trống giữa các lõi, tạo thành chất độn, nhưng không được dính vào lõi. Cụm lõi có thể được bọc bằng lớp phân cách mà không dính vào các lõi.

Cụm dây mềm tròn phải có mặt cắt tương đối tròn.

7.3.5 Kích thước ngoài

Đường kính ngoài trung bình của dây mềm tròn và kích thước ngoài trung bình của dây mềm dẹt phải nằm trong giới hạn cho trong Bảng 9, cột 4 và cột 5.

7.4 Thử nghiệm

Kiểm tra sự phù hợp với yêu cầu của 7.3 phải được thực hiện bằng cách xem xét và bằng các thử nghiệm cho trong Bảng 10.

7.5 Hướng dẫn sử dụng

Nhiệt độ lớn nhất của ruột dẫn trong sử dụng bình thường là 90 oC.

CHÚ THÍCH: Những hướng dẫn khác còn đang xem xét.

Bảng-9-Dữ-liệu-chung-đối-với-kiểu-6610-TCVN-56-hoặc-60227-IEC-56
Bảng-9-Dữ-liệu-chung-đối-với-kiểu-6610-TCVN-56-hoặc-60227-IEC-56
Bảng-10-Thử-nghiệm-đối-với-kiểu-6610-TCVN-56-hoặc-60227-IEC-56
Bảng-10-Thử-nghiệm-đối-với-kiểu-6610-TCVN-56-hoặc-60227-IEC-56

8 Dây mềm có vỏ bọc bằng PVC thông thường chịu nhiệt dùng cho ruột dẫn có nhiệt độ lớn nhất là 90 oC

8.1 Ký hiệu mã

6610 TCVN 57 hoặc 60227 IEC 57.

8.2 Điện áp danh định

300/500 V

8.3 Kết cấu

8.3.1 Ruột dẫn

Số lượng ruột dẫn: 2, 3, 4 hoặc 5.

Ruột dẫn phải phù hợp với các yêu cầu cho trong TCVN 6612 (IEC 60228) đối với ruột dẫn cấp 5.

8.3.2 Cách điện

Cách điện phải làm bằng hợp chất PVC loại PVC/E được bọc quanh mỗi ruột dẫn. Chiều dày cách điện phải phù hợp với giá trị qui định cho trong Bảng 11, cột 2.

Điện trở cách điện không được nhỏ hơn các giá trị cho trong Bảng 11, cột 6.

8.3.3 Bố trí lõi và chất độn, nếu có

Dây mềm tròn: lõi và chất độn, nếu có, phải được xoắn với nhau. Dây mềm dẹt: Các lõi phải nằm song song với nhau.

Đối với dây mềm tròn có hai lõi, khoảng trống giữa các lõi phải được chèn vào bằng chất độn riêng hoặc bằng vỏ bọc chèn vào phần tiếp giáp.

Bất kỳ chất độn nào cũng không được dính vào lõi.

8.3.4 Vỏ bọc

Vỏ bọc phải làm bằng hợp chất PVC loại PVC/ST10 được bọc quanh lõi. Chiều dày vỏ bọc phải phù hợp với giá trị qui định trong Bảng 11, cột 3.

Vỏ bọc có thể chèn vào khoảng trống giữa các lõi, tạo thành chất độn, nhưng không được dính vào lõi. Cụm lõi có thể được bọc bằng một lớp phân cách mà không dính vào các lõi.

Cụm dây mềm tròn phải có mặt cắt tương đối tròn.

8.3.5 Kích thước ngoài

Đường kính ngoài trung bình của dây mềm tròn và kích thước ngoài trung bình của dây mềm dẹt phải nằm trong giới hạn cho trong Bảng 11, cột 4 và cột 5.

Bảng-11-Dữ-liệu-chung-đối-với-kiểu-6610-TCVN-57-hoặc-60227-IEC-57
Bảng-11-Dữ-liệu-chung-đối-với-kiểu-6610-TCVN-57-hoặc-60227-IEC-57

8.4 Thử nghiệm

Kiểm tra sự phù hợp với yêu cầu của 8.3 bằng cách xem xét và bằng các thử nghiệm cho trong Bảng 12.

8.5 Hướng dẫn sử dụng

Nhiệt độ lớn nhất của ruột dẫn trong sử dụng bình thường là 90 oC.

CHÚ THÍCH: Những hướng dẫn khác còn đang xem xét.

Bảng-12-Thử-nghiệm-đối-với-kiểu-6610-TCVN-57-hoặc-60227-IEC-57
Bảng-12-Thử-nghiệm-đối-với-kiểu-6610-TCVN-57-hoặc-60227-IEC-57

THƯ MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] TCVN 6610-2:2007 (IEC 60227-2:2003), Cáp cách điện bằng polyvinyl clorua có điện áp danh định đến và bằng 450/750 V – Phần 2: Phương pháp thử

[2] TCVN 6610-4:2000 (IEC 60227-4:1992, amendment 1:1997), Cáp cách điện bằng polyvinyl clorua có điện áp danh định đến và bằng 450/750 V – Phần 4: Cáp có vỏ bọc dùng để lắp đặt cố định

[3] TCVN 10347:2014 (IEC 60719:1992), Tính giới hạn trên và giới hạn dưới của các kích thước ngoài trung bình của cáp có ruột dẫn bằng đồng tròn và có điện áp danh định đến và bằng 450/750 V

[4] BS 6004:2012, Electric cables – PVC insulated and PVC sheathed cables for voltages up to and including 300/500 V, for electric power and lighting (Cáp điện – Cáp cách điện PVC và cáp có vỏ bọc PVC dùng cho điện áp đến và bằng 300/500 V dùng cho điện lực và chiếu sáng)

 

MỤC LỤC

1 Qui định chung

1.1 Phạm vi áp dụng

1.2 Tài liệu viện dẫn

2 Dây tinsel dẹt

2.1 Ký hiệu mã

2.2 Điện áp danh định

2.3 Kết cấu

2.4 Thử nghiệm

2.5 Hướng dẫn sử dụng

3 Để trống

4 Dây mềm dùng để mắc đèn chiếu sáng trang trí trong nhà

5 Dây mềm có vỏ bọc bằng PVC nhẹ

6 Dây mềm có vỏ bọc bằng PVC thông dụng

7 Dây mềm có vỏ bọc bằng PVC nhẹ chịu nhiệt dùng ở nhiệt độ ruột dẫn lớn nhất là 90oC

8 Dây mềm có vỏ bọc bằng PVC thông thường chịu nhiệt dùng cho ruột dẫn có nhiệt độ lớn nhất là 90oC

SUNWON hiểu rằng uy tín chất lượng sản phẩm và dịch vụ là 2 yếu tố quyết định sự tồn tại và phát triển của công ty. Do đó, Công ty cổ phần thiết bị điện Hàn Quốc cam kết thực hiện chính sách chất lượng như sau:

    • Luôn cung cấp sản phẩm chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu của hách hàng!
    • Chú trọng công tác đào tạo và đào tạo lại đội ngũ cán bộ công nhân viên, không ngừng học tập và rèn luyện để nâng cao trình độ sản xuất, nghiệp vụ, nâng cao năng lực quản lý kỹ thuật.
    • Vận dụng sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa quy trình sản xuất hiện đại nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, giá thành sản phẩm.
    • Thường xuyên duy trì, cải tiến hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001: 2015.
chứng nhận iso 9001

ISO 9001:2015

chứng nhận tcvn 6610

TCVN 6610-3: 2000

2. Giấy chứng nhận tcvn 6610 2

TCVN 6610-5: 2007

TCVN 5935-1: 2013

chứng nhận tcvn 5935

TCVN 5935-2: 2013

2. Giấy chứng nhận tcvn 5064

TCVN 5064:1994

2. Giấy chứng nhận tcvn 6447 1998

TCVN 6447:1998

2. Giấy chứng nhận qcvn 4 2009

QCVN 4:2009

IEC60332 (CÁP CHỐNG CHÁY)

IEC 60332

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

.
.