Cách nối nguồn điện 3 pha với tải (thiết bị)

nối-nguồn-3-pha-với-tải

Kết nối giữa nguồn điện ba pha và tải là các thiết bị điện có thể sử dụng một trong các phương pháp:

  • Kết nối liên nguồn ba pha
  • Wye hoặc Star-Connection
  • Kết nối Delta hoặc Mesh
  • Kết nối giữa các tải.

1. Tạo 3 mạch 1 pha từ 3 pha

Trong máy phát điện xoay chiều ba pha, có ba cuộn dây tương ứng với 3 pha độc lập với nhau. Mỗi pha hoặc cuộn dây có hai đầu cuối, bắt đầu và kết thúc. Các kết nối cuối của ba bộ cuộn dây có thể được đưa ra khỏi máy, để tạo thành ba nguồn điện một pha tách biệt với nhau, tương ứng cho 3 mạch điện 1 pha riêng lẻ như thể hiện trong Hình 9.6 (a và b).

2. Wye hoặc Star-Connection

Trong kết nối này, các đầu tương tự (bắt đầu hoặc kết thúc) của nguồn ba pha được nối với nhau trong máy phát điện như trong Hình 9.7. Đầu nối kết nối chung được gọi là điểm trung tính (N), hoặc đầu cuối trung tính. Ba đường dây được chạy từ các đầu tự do khác (R, Y, B) để cấp điện cho tải ba pha.

Hình 9.7 mô tả hệ thống ba pha nối sao tạo thành mạch bốn dây. Các đầu cuối R, Y và B được gọi là đầu cuối đường dây pha của nguồn. Điện áp giữa đường dây pha và trung tính được gọi là điện áp pha (VRN, VYN và VBN ), còn điện áp giữa hai đường dây pha bất kỳ được gọi là điện áp đường dây (VRY, VYB và VBR). Dòng điện chạy qua các pha được gọi là dòng điện pha, trong khi dòng điện chạy qua các đường dây được gọi là dòng điện đường dây.

Nếu dây trung tính không có sẵn để kết nối ra bên ngoài, hệ thống được gọi là hệ thống ba pha mạch ba dây. Hệ thống được hình thành như vậy sẽ cung cấp các điện áp đường dây bằng nhau dịch chuyển 120 ° so với nhau và tác động đồng thời trong mạch giống như ba nguồn một pha độc lập.

3. Kết nối Delta hoặc Mesh

Trong phương pháp kết nối này, các đầu khác nhau của cuộn dây được nối với nhau, tức là R ‘được nối với Y, Y’ với B và B ‘với R như trong Hình 9.10.

Ba dây dẫn dòng được lấy từ ba điểm nối của các kết nối này để tạo thành mạch điện ba pha ba dây, được gọi là kết nối tam giác (delta). Ở đây không có thiết bị đầu cuối chung (trung tính) mà chỉ có ba dây pha VRY, VYB và VBR.

Các điện áp đường dây này cũng được gọi là điện áp pha giống như trong hệ thống nối sao. Khi các nguồn được kết nối theo kiểu tam giác, các tải chỉ có thể được kết nối qua ba đầu cuối đường dây, R, Y và B. Nói chung, nguồn ba pha hình sao hoặc tam giác có thể cân bằng hoặc không cân bằng điện áp giữa các pha. Nguồn ba pha cân bằng là nguồn trong đó gồm ba nguồn riêng lẻ có điện áp như nhau và lệch pha nhau 120°.

Kết nối giữa các tải

Câu hỏi chính trong nguồn cung cấp ba pha nối sao hoặc tam giác là làm thế nào để kết nối tải vào nguồn điện ba pha. Một trở kháng, hoặc tải, được kết nối qua hai đầu cuối bất kỳ của mạng đang hoạt động (nguồn) sẽ lấy điện từ nguồn và được gọi là tải một pha. Giống như cuộn dây pha của máy phát điện, tải cũng có thể được kết nối qua hai đầu cuối bất kỳ, hoặc giữa đầu cuối đường dây và đầu cuối trung tính (nếu nguồn được kết nối hình sao).

Thông thường trở kháng tải ba pha được kết nối theo hình sao hoặc hình tam giác, sau đó được kết nối với nguồn ba pha như trong Hình 9.13.

Theo đó, tải 3 pha (thiết bị sử dụng điện ba pha) kết nối hình sao sẽ được nối với nguồn ba pha nối sao, đầu nối tải với đầu cuối và cả hai trung tính được nối bằng dây thứ tư.

Cũng như trong trường hợp nguồn ba pha, tải ba pha có thể cân bằng hoặc không cân bằng. Tải ba pha cân bằng là tải trong đó tất cả các nhánh có trở kháng giống hệt nhau, tức là mỗi trở kháng có cùng độ lớn và góc pha. Thành phần điện và điện trở của mỗi pha bằng nhau. Bất kỳ tải nào không thỏa mãn các chỉ số này sẽ được coi là tải không cân bằng.

Tham khảo Eeeguide

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *